WPT JAPAN DAY1I カジノクエスト Result

WPT JAPAN DAY1I カジノクエスト 結果

Takuya Monma:111,500

Takumi Goto:97,000

Mitsuaki Kofuji:113,000

Atsumasa Kobayashi:54,000

Mitsuru Kato:172,000

Hiroyuki Murata:115,000

Takanori Kase:113,500

Shigenaga Yasuda:83,000

Total Stack 859,000

8名のプレイヤーがDay2に進出です。おめでとうございます!