WPT JAPAN DAY1G ジクー新宿 Result

WPT JAPAN DAY1G ジクー新宿 結果

Nobuaki Sangu:41,000

Shunsuke Takagi 104,000

Kenji Hata 54,000

Shohei Ito 49,000

Ryosuke Matsumoto 119,500

Kaiki Matsumura 82,000

Go Mouri 144,500

Aaron K Matura: 29,500

Shi Yishan 77,500

Andrew Shin 114,500

Pei Zhen 73,000

Masafumi Nishiwaki 133,000

Keigo Fujimoto 225,000

Total Stack 1,246,500

13名のプレイヤーがDay2に進出です。おめでとうございます!