WPT JAPAN DAY1A パラハ Result

WPT JAPAN DAY1A パラハ 結果

Nobuaki Mitsumori:79,500

Fumihiro Yasoshima:147,000

Takashi Dou:33,500

Daisuke Ogita:192,000

Kazuhiro Sato:44,000

Daijiro Tomoto:188,500

Eisuke Dojo:41,000

Takaaki Saito:256,500

Ryo Omori:127,500

Total Stack 1,109,500

9名のプレイヤーがDay2に進出です。おめでとうございます!